Wetswijziging: meldingsplicht WagwEU vanaf 1 maart

BouwGenius zet al jaren ook niet-Nederlandse Timmerlieden in op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze vaklieden worden verloond via de Nederlandse vennootschap en conform de Nederlandse CAO. Onlangs is de wet voor de inzet van buitenlandse werknemers via buitenlandse leveranciers gewijzigd. Lees hieronder de details. Deze wetswijziging heeft dus geen invloed op BouwGenius. Maar als je ook werkt met buitenlandse werknemers via buitenlandse leveranciers of met buitenlandse ZZP’ers, dan is deze wijziging belangrijk.

WagwEU

In Nederland tewerkgestelde werknemers dienen vanaf 1 maart 2020 door hun buitenlandse werkgever (de dienstverrichter) te worden gemeld, vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze verplichting staat in de “Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie” (WagwEU). In een beperkt aantal gevallen is er geen meldingsplicht, zoals in de transportsector. Als de dienstverrichter of de dienstontvanger zijn WagwEU-verplichtingen niet of niet volledig naleeft, betaalt hij een boete. Per 1 maart 2020 zijn nieuwe boetebedragen vastgesteld

Verplichtingen per 1 maart 2020

De buitenlandse dienstverrichter moet de werknemer voor aanvang van de werkzaamheden melden. De Nederlandse inlener of opdrachtgever (de dienstontvanger) moet de gemelde gegevens op volledigheid en juistheid controleren. Een afwijking moet hij schriftelijk of elektronisch melden, uiterlijk vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden. Bij een overtreding is de dienstontvanger een boete van € 1500,- verschuldigd, tenzij hij een natuurlijk persoon is. Dan geldt een boete van € 750,-.

Als de dienstverrichter een overtreding begaat, wordt dit bestraft met een boete die afhankelijk is van het aantal naar Nederland gedetacheerde werknemers:

  • minder dan 10 werknemers € 1.500
  • 10 tot en met 19 werknemers € 3.000
  • 20 of meer werknemers € 4.500

Bovenstaande boeten worden niet opgelegd bij overtredingen die zijn begaan vóór 1 september 2020.

Al vanaf 18 juni 2016 bestaande andere administratieve verplichtingen van buitenlandse dienstverrichters

Zij hebben een informatieplicht die inhoudt dat zij alle informatie aan de Inspectie SZW moeten verstrekken die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU. Ook moeten zij een contactpersoon aanwijzen die door de SZW benaderd kan worden voor informatie. Daarnaast moet de buitenlandse dienstverrichter de arbeidsovereenkomsten, de loonstroken en betalingsbewijzen van het loon, A1 verklaringen en arbeidstijdenoverzichten op de werkplek of direct digitaal beschikbaar houden. Op elke overtreding stond een boete van € 12.000. Met ingang van 1 maart 2020 zijn de boeten verlaagd:

  • niet naleving van de informatieplicht € 6.000
  • niet naleving van de administatieplicht € 8.000
  • niet melden van een contactpersoon afhankelijk van aantal werknemers (zie staffel vorige paragraaf)

Verhoging of matiging van de normboeten

Bij recidive kunnen de boeten met 50% worden verhoogd. Bij een aannemelijk gemaakte mindere of geen verwijtbaarheid kan een boete met 25%, 50% of 75% worden verminderd.

Lees meer over dit onderwerp op de website van de rijksoverheid: https://rb.gy/hmo6es

Bron: EY PAS-News Februari 2020

top